Chức năng nhiệm vụ

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

Tên Tiếng Anh: Inspection – Legislation Department

Tên viết tắt:    TTr – Pc

Điện thoại: 0291.2212578

Email:  thanhtra@blu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ: Phòng Thanh tra – Pháp chế là tổ chức nội bộ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, rà soát kiểm tra văn bản trong nhà trường, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thực hiện các công tác khác được giao. Bảo đảm cho nhà trường hoạt động theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

Lãnh Đạo phòng:

CN. Vũ Hoài Nam, Trưởng phòng, Email: vhnam@blu.edu.vn